Как да получавам детски надбавки

За да имате право да получавате месечни помощи (детски надбавки) за дете до завършване на средното му образование, ще трябва първо да изчислите средният месечен доход на член от  семейство за предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларация.
От   2018 година за да получавате детски надбавки средният месечен доход трябва да е по-нисък или равен на 450 лева на член от семейството. Съветваме Ви преди да подавате документи за отпускане на месечните помощи, да се информирате на сайта на Министерството на труда и социалната политика в случай за настъпили законови промени във връзка с отпускането и предоставянето на семейните помощи.

Как да изчисля средно месечния си доход?

В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца

 

Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през 12 – те календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация. Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.
При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите.

[su_box title=“Трябва да знаете:“ box_color=“#064a9f“]Справка за доходите от заплата Ви, трябва да получите от счетоводството на Вашето предприятие или фирма в която работите. Доходите по граждански договори, доходи от наеми, болнични и т.н. се взимат при изчисляване на средномесечния доход. [/su_box]

След като сте събрали необходимите справки за доходите (на майката и бащата) те се сумират общо, след което се разделят на 12 ( 12 месеца). Получената сума се разделя на толкова, колкото членно е семейството. Крайният резултат е средномесчният доход на член от семейството.

Къде се подават документи за детски надбавки?

Документи се подават в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Адреси и телефони за справки може да намерите на сайта на Министерството на труда и социалната политика.

Какви документи е необходимо да предоставя в дирекция „Социално подпомагане“?

  • справки за доходите за двамата родители
  • молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес – взима се на място от дирекцията
  • акт за раждане на детето
  • имунизации и прегледи от лечен лекар
  • справка от банка  с номер на IBAN на Вашата сметка ( в случай, че искате да получавате детски по банков път)
  • лични карти и на двамата родители за справка

Може да Ви се наложи да предоставите следните документи:

  • медицинско удостоверение за термина на раждане – за неосигурените жени;
  • копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ;
  • удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;

Разведени родители
•        Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.
•        Доходите на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.
•        Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.

По какъв начин мога да получавам детски надбавки?

Изплащането на детските надбавки  може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.

Размера на детските надбавки за 2018 г:
1.за семейство с едно дете – 40 лв.;
2. за семейство с две деца – 90 лв.;
3. за семейство с три деца – 135 лв.;
4. за семейство с четири деца – 145 лв.,
като за всяко следващо дете в семейството по-
мощта за семейството расте с 20 лв.
За близнаци 150 лв.