Молба до директор

Молба до директор (ОБРАЗЕЦ)

Молба до директорКога е необходимо да се пише молба до директор за извиняване на отсъствия

Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни след връщането си в училище. Бележката се издава от общо практикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;
2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други. Необходимо е  представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях. Трябва  и  потвърждение от родителя;

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището. Извиняват се  въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.